REGULAMIN WIZYT

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne
 

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystaniaz usług świadczonych w Gabinecie Trychologii oraz Kosmetologii ,,TRYCHODERM’’.
 • Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00.
 • Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
 • Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 • Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.

 

§ 2 

 

Definicje
 

 • Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność doczynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 • Dziecko/osoba niepełnoletnia - klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 • Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 • Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzeczKlienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 • Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 • Usługodawca – oznacza: 

Ewelina Cywińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Trychologii i Kosmetologii ,,TRYCHODERM’’ pod adresem ul. Orląt Lwowskich 2, 76-200 Słupsk, NIP: 8392989256, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: ewelinacywinska@gmail.com, numer telefonu: +48 513 590 757.

 

§ 3 

 

Klienci
 

 • Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 • Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 • Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. 
 • Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcyo pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

 

§ 4 

 

Świadczone usługi
 

 • Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług Gabientu Trychologii i Kosmetologii ,,TRYCHODERM’’. 
 • Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną. 
 • Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 • W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi. 

 

§ 5 

 

Rezerwacja wizyt
 

 • Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty w Gabinecie Trychologii i Kosmetologii ,,TRYCHODERM’’.
 • Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 30% ceny Zabiegu.
 • Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 1 dzień przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 • Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 • W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta. 

 

§ 6

 

Spóźnienia
 

 • W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 • O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1 godziny.
 • Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 • W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wrazz konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3. 
 • Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu. 

 

§ 7 

 

Płatności
 

 • Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi. 
 • Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie.
 • W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: 

a) za pomocą kary płatniczejb) gotówkąc) za pośrednictwem platformy płatniczej: pay-plus.pl

 

 • Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

 

§ 8 
 

Standardy pracy Gabinetu
 

 • Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 • Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowychi ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 • Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 • Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 • Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 • W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.


§ 9 


Obowiązki Usługodawcy
 

 • Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazańdo wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 • do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

 

§ 10 


Reklamacje
 

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabieguw Gabinecie w dowolnej formie. 
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 • Reklamacje składa się w formie pisemnej.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęciai poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe. 
   


§ 11 
 

Dane osobowe
 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.


§ 12 
 

Postanowienia końcowe
 

 • Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Gabinecie. 
 • Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów. 
 • Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 • Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej. 
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączonez postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  06.10.2021 roku.

 

POTWIERDZENIE WPŁATY ZADATKU

 

Imię i nazwisko klienta: __________________________________ 

Potwierdzam wpłatę zadatku w wysokości: _________________________ 

za zaplanowany zabieg: _____________________________________________________

w dniu i godzinie: ____________________________________________________

Zgodnie z § ____ ust. ____ Regulaminu Wizyt. 

 

 

 

______________________                                                                                                                                                                                        

   data, podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

UMÓW SIĘ ONLINE

UMÓW SIĘ ONLINE

ul. Orląt Lwowskich 2, 76-200 Słupsk

ADRES

DERMATOLOG

TRYCHODERM

KONTAKT

SZKOLENIA TRYCHOLOGICZNE

REGULAMIN WIZYT

UMAWIANIE WIZYT